Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

Ogólne warunki świadczenia usług oraz dokonywania rezerwacji

Zakres zastosowania

Niniejsze Ogólne warunki świadczenia usług oraz dokonywania rezerwacji (dalej zwane “Warunkami”) są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 i nast. kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszelkich umów (dalej zwanych „Umowami”) dotyczących wynajmowania przez Silesia Apart Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Ul. Ściegiennego 49 (dalej zwaną “SILESIA APARTMENTS”) klientom (dalej zwanym “Klientami”) uzgodnionych apartamentów wraz z ustalonymi udogodnieniami (dalej zwanych “Pokojami”).

Zawarcie Umowy Umowa zostaje zawarta pomiędzy

SILESIA APARTMENTS a Klientem po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia rezerwacji lub po uiszczeniu opłaty za pobyt, jednak nie później niż po otrzymaniu przez Klienta kodu dostępu do Pokoju. Rezerwując Pokój Klient oferuje SILESIA APARTMENTS zawarcie Umowy. W przypadku wolnego Pokoju Klient otrzyma od SILESIA APARTMENTS, na wskazany adres mailowy, faxem lub listownie, potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem. Numery rezerwacji otrzymane od osób trzecich (np. za pośrednictwem portali internetowych lub biur podróży) mogą nie być tożsame z numerami rezerwacji SILESIA APARTMENTS. Na żądanie Klienta SILESIA APARTMENTS przekaże Klientowi numer rezerwacji w sposób określony w punkcie II.1 Warunków.

Rezerwacje, przyjazd i wyjazd z obiektu

W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient jedynie rezerwuje Pokój, a w przypadku rezerwacji gwarantowanej dokonuje także gwarancji zapłaty podając numer swojej karty kredytowej. Rezerwacja niegwarantowana wygasa automatycznie (czyli bez informowania Klienta) o godz. 18:00 w dniu przyjazdu w przypadku niepojawienia się Klienta w obiekcie lub jeżeli rezerwacja nie została zmieniona na rezerwację gwarantowaną przez podanie numeru karty kredytowej Klienta. Rezerwacja niegwarantowana może być w każdym czasie anulowana przez Klienta osobiście, faxem lub mailowo. Klientowi przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej osobiście, mailowo do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Klientowi nie przysługuje prawo anulowania rezerwacji gwarantowanej po godz. 18:00 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się Klienta w dniu przyjazdu bez wcześniejszego anulowania rezerwacji gwarantowanej Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za jednodniowy pobyt w obiekcie, SILESIA APARTMENTS jest uprawniona do obciążenia tą opłatą karty kredytowej, której numer został wskazany jako gwarancja zapłaty. SILESIA APARTMENTS zobowiązuje się zapewnić Klientowi Pokój wraz z uzgodnionymi udogodnieniami w dniu przyjazdu od godz. 15:00. Po przybyciu Klient zobowiązany jest zgłosić się do recepcji po numer oraz kod dostępu do Pokoju. W przypadku rezerwacji niegwarantowanej Klient zobowiązany jest przybyć do obiektu nie później niż do godz. 18:00 w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie SILESIA APARTMENTS przysługuje prawo wynajęcia Pokoju zarezerwowanego przez Klienta innej osobie. Klient zobowiązany jest zwolnić Pokój w stanie niepogorszonym nie później niż do godz. 12:00 w dniu wyjazdu. W przypadku nieopuszczenia przez Klienta Pokoju do godz. 12:00 w dniu wyjazdu, w braku odmiennych ustaleń, Klient poza obowiązkiem niezwłocznego opuszczenia Pokoju będzie zobowiązany zapłacić SILESIA APARTMENTS ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 100% stawki za pobyt jednodniowy w Pokoju.

Warunki korzystania z obiektu

Przebywanie zwierząt na terenie obiektu wymaga wcześniejszej zgody SILESIA APARTMENTS. Klient zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania SILESIA APARTMENTS o zamiarze przyjazdu ze zwierzęciem. Zgoda SILESIA APARTMENTS na przyjazd Klienta ze zwierzęciem w każdym wypadku udzielana jest pod warunkiem, że zwierzę będzie pod ciągłą kontrolą i opieką Klienta oraz że nie będzie stwarzać żadnego ryzyka dla personelu obiektu, ani dla innych gości. Opłata za zwierzę będzie naliczana za każdą noc pobytu w wysokości, o której Klient zostanie poinformowany  i płatna nie później niż w dniu zawarcia Umowy. Prawo do korzystania z Pokoju ma wyłącznie osoba wskazana w karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest brać pod uwagę pobyt innych gości w obiekcie oraz stosować się do obowiązującego w obiekcie regulaminu porządkowego. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Zaleca się nie trzymać, ani nie zostawiać bez nadzoru w pojazdach zaparkowanych na parkingach SILESIA APARTMENTS gotówki, biżuterii, kosztowności, ani innych rzeczy wartościowych. SILESIA APARTMENTS nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu kradzieży lub zgubienia takich rzeczy przez Klienta. Na terenie całego obiektu SILESIA APARTMENTS obowiązuje kategoryczny zakaz palenia, w przypadku łamania tego zakazu naliczona zostanie kara w wysokośi 800 pln/200 eu. Personel obiektu uprawniony jest do wejścia do Pokoju Klienta w trakcie jego pobytu, także pod jego nieobecność w Pokoju, w celu sprzątania, uzupełniania przedmiotów zużytych przez Klienta, wymiany ręczników oraz pościeli jak również w celu dokonywania niezbędnych napraw oraz konserwacji urządzeń i instalacji.

Opłaty i warunki płatności

Opłata za pobyt, płatna przez Klienta, stanowi świadczenie wzajemne za zapewnienie przez SILESIA APARTMENTS Pokoju w okresie od przyjazdu do wyjazdu. Opłata za pobyt jest należna w pełnej wysokości, niezależnie od tego czy Klient rzeczywiście korzysta z Pokoju. Zastosowanie mają ceny za pobyt obowiązujące w dniu zawarcia Umowy. Opłatę za pobyt i dodatkowe świadczenia, w braku odmiennych ustaleń, należy uiścić z góry, nie później niż w dniu przyjazdu do obiektu. W przypadku nieokreślonej długości pobytu, opłatę za każdy dzień pobytu i dodatkowe świadczenia należy wnieść z góry do godz. 12:00 każdego dnia. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty za pobyt Umowa ulega rozwiązaniu, a Klient zobowiązany jest do opuszczenia Pokoju. Opłatami za dodatkowe świadczenia w znaczeniu punktu V.3 Warunków są np. opłaty parkingowe, za śniadanie, zwierzęta i inne opłaty nie będące częścią opłaty za pobyt. SILESIA APARTMENTS przyjmuje płatności w złotych polskich, gotówką,  przelewem, kartami płatniczymi EC i Maestro oraz następującymi kartami kredytowymi: Visa, MasterCard, Diners Club, JCB oraz American Express. Płatność przelewem powinna obejmować całość opłat należnych SILESIA APARTMENTS od Klienta i jest możliwa wyłącznie przed przyjazdem do obiektu. Inne sposoby płatności możliwe są tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą SILESIA APARTMENTS.

Odpowiedzialność SILESIA APARTMENTS

Odpowiedzialność SILESIA APARTMENTS. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu Pokoju natychmiast po przyjeździe. Wszelkie wady stwierdzone w trakcie takiej kontroli muszą być natychmiast zgłoszone ustnie w recepcji obiektu, a wszelkie inne wady zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. W przypadku stwierdzenia istotnych wad Pokoju, które nie mogą zostać natychmiast usunięte, SILESIA APARTMENTS zaproponuje Klientowi inny Pokój o takim samym standardzie. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność umowna SILESIA APARTMENTS ograniczona jest według następujących zasad: SILESIA APARTMENTS odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane działaniem personelu obiektu lub przedstawicieli SILESIA APARTMENTS, jeżeli osoby te spowodowały szkodę wykonując swoje obowiązki, odpowiedzialność SILESIA APARTMENTS ogranicza się do kwoty poniesionej przez Klienta straty, SILESIA APARTMENTS odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania do zapewnienia Pokoju Klientowi przez cały umówiony okres pobytu, odpowiedzialność odszkodowawcza SILESIA APARTMENTS za pojedynczą szkodę ogranicza się do kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu tej szkody przez zakład ubezpieczeń, w którym SILESIA APARTMENTS posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. SILESIA APARTMENTS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w udostępnieniu Pokoju spowodowane wypadkami losowymi lub wydarzeniami, które uniemożliwiają lub utrudniają SILESIA APARTMENTS przez dłuższy okres czasu udostępnienie Pokoju takimi jak: strajki, klęski żywiołowe czy też zarządzenia władzy publicznej. Takie powody upoważniają SILESIA APARTMENTS do udostępnienia Pokoju z opóźnieniem o czas trwania takich okoliczności powiększony o uzasadniony okres potrzebny do wznowienia działalności. Jeżeli opóźnienie w dniu przyjazdu trwa dłużej niż do godz. 19.00, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku wyłącza się prawo Klienta do roszczeń odszkodowawczych wobec SILESIA APARTMENTS. SILESIA APARTMENTS nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności, poza określoną powyżej i przewidzianą przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności SILESIA APARTMENTS nie odpowiada za naruszenie zobowiązań Klienta, brak sukcesu komercyjnego Klienta, utracone korzyści, straty pośrednie lub straty spowodowane roszczeniami osób trzecich wniesionymi przeciwko Klientowi. W przypadku kradzieży, zniszczenia mienia, pożaru, zalania lub innej szkody mającej miejsce w Pokoju, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować personel obiektu oraz w miarę możliwości podjąć działania niezbędne w celu ustalenia sprawcy lub naprawienia szkody.

Rozwiązanie Umowy

SILESIA APARTMENTS przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli Klient nie uiści w terminie należności z tytułu opłaty za pobyt, jeżeli należność ta powinna być uiszczona w całości lub części przed datą przyjazdu Klienta do obieku. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w trakcie pobytu o dowolnej porze do godziny 18:00, ze skutkiem o godz. 12:00 dnia następnego. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze zewnętrznym. SILESIA APARTMENTS może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, jeżeli Klient przebywa w obiekcie pod wpływem narkotyków, korzysta z Pokoju do celów prostytucji, jest agresywny w stosunku do personelu obiektu, zakłóca spokój innych gości, w przeszłości dokonywał fałszywych rezerwacji lub celowo zniszczył mienie obiektu.

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych Klienta będzie SILESIA APARTMENTS. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez SILESIA APARTMENTS dla celów wykonania Umowy, obsługi Klienta i dla celów marketingowych. SILESIA APARTMENTS może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym z SILESIA APARTMENTS zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych do celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pełne informacje na temat polityki SILESIA APARTMENTS w zakresie ochrony danych dostępne są w siedzibie SILESIA APARTMENTS:  Silesia Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ściegiennego 49 w (40-114) Katowicach Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania na temat ochrony danych: info@silesiaapartments.com

Postanowienia ogólne

W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami Umowy a Warunkami, wiążące są postanowienia Umowy. SILESIA APARTMENTS może zlecić wykonanie swoich obowiązków wynikających pośrednio lub bezpośrednio z Umowy osobie trzeciej, w takim przypadku SILESIA APARTMENTS będzie odpowiedzialna wobec Klienta za należyte wykonanie zobowiązania przez tę osobę. Do umowy o pobyt zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Uprawnienie SILESIA APARTMENTS do zmiany wysokości opłaty określone w punkcie IV.2 Warunków oraz ograniczenie odpowiedzialności SILESIA APARTMENTS zawarte w punkcie VI Warunków nie mają zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi, zawierających z SILESIA APARTMENTS Umowę w celach nie związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. W odniesieniu do takich Klientów SILESIA APARTMENTS ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń SILESIA APARTMENTS przeciwko Klientom – przedsiębiorcom jest sąd właściwy dla siedziby SILESIA APARTMENTS lub inny sąd właściwy miejscowo wybrany przez SILESIA APARTMENTS. Sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń Klientów – przedsiębiorców przeciwko SILESIA APARTMENTS jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby SILESIA APARTMENTS.

Szczególne warunki dotyczące grup

Termin “Grupa” oznacza grupę Klientów, którzy łącznie zajmują przynajmniej 10 Pokoi i których pobyt jest organizowany przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w ramach tej działalności. Grupa zobowiązana jest do wyznaczenia osoby do kontaktów z SILESIA APARTMENTS (zwanej dalej “Leaderem”). Przed przyjazdem Grupy należy dostarczyć do SILESIA APARTMENTS listę z nazwiskami wszystkich osób. Przy dokonywaniu rezerwacji Leader otrzyma potwierdzenie rezerwacji od SILESIA APARTMENTS zawierające wszystkie istotne szczegóły rezerwacji wraz z informacjami dotyczącymi meldunku, wniesienia zabezpieczenia oraz warunkami płatności. Rezerwacje grupowe traktowane są zawsze jako rezerwacje gwarantowane. Opłatę za pobyt Grupy, w tym opłatę za świadczenia dodatkowe w rozumieniu punktu V.4 Warunków, należy uiścić z góry. W przypadku niezapłacenia opłaty za pobyt przed datą przyjazdu, SILESIA APARTMENTS zastrzega sobie prawo, jeżeli został podany numer karty kredytowej, do obciążenia karty kredytowej całą kwotą opłaty. W przypadku braku możliwości obciążenia karty kredytowej, SILESIA APARTMENTS przysługuje prawo wynajęcia Pokoi zarezerwowanych dla Grupy lub Klienta innym osobom bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta; w takiej sytuacji Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SILESIA APARTMENTS. Grupie lub Klientowi przysługuje prawo anulowania lub zmiany rezerwacji bezpłatnie do czterech tygodni przed datą przyjazdu. SILESIA APARTMENTS zobowiązuje się zapewnić Grupie Pokoje z uzgodnionymi udogodnieniami w dniu przyjazdu od godz.15:00. SILESIA APARTMENTS może domagać się od Leadera depozytu w wysokości całości przewidywanej opłaty za pobyt Grupy w dniu przyjazdu Grupy do obiektu. Grupa otrzyma od SILESIA APARTMENTS fakturę grupową, która zostanie przekazana Leaderowi.

Dane firmy:

Silesia Apart Sp.  z o. o.
Ul.Ściegiennego 49
40-114 Katowice
NIP: 6342970710